fbpx

Sürdürebilirlik Politikası


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Tesisimizde insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak kurumumuzun geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, firma ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Kurumumuzun insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.


İNSAN HAKLARI POLİTİKASI
Sürdürülebilir amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda, uluslararası platformlarda benimsenmiş insan haklarını ve buna dair belgeleri temel alıyoruz. Amacımız, insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle birlikte açıklamak, çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan hakları odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktır.

Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir.

Bir varlık olarak insanın en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymak ve duyulmasını sağlamak, bu saygının yayılarak devam etmesine öncülük etmektir. Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.

Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ve toplumla olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet gösterilmesi ve paydaşlarımızın bu konuda hassas davranmaya teşvik edilmesi temel prensibimizdir.

Bütün iş süreçlerimizde temas kurduğumuz kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlıyor ve önlemek için gerekli özeni gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz esnasında insan haklarına aykırı bir etki belirlememiz halinde, adil bir şekilde iyileştirme sağlamayı veya iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz.

İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde tesis çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum olmak için çalışıyoruz.

Tesisimizde kişisel özellikler ve statüye bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışlara, fiziksel veya sözlü tacize, şiddete adil olmayan işlemlere veya herhangi bir misillemeye hoşgörü göstermiyoruz.


ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
Birliktelik ilkemiz ışığında çalışanlarımız arasındaki farklılıkları zenginlik olarak görüyor, çalışanlarımızın farklılıklarına bakılmaksızın tüm süreçlere dahil olmalarını destekliyor ve bu farklılıkların tesisimizde korunması gereken temel değerler arasında olduğunu savunuyoruz.

Yetenek kazandırma, geliştirme ve yönetme gibi tüm İnsan Kaynakları uygulama ve politikalarını fırsat eşitliği ilkesi üzerinden temellendiriyor, tüm çalışanların kişisel gelişimine katkıyı eşit bir yaklaşımla sağlamayı hedefliyoruz.


ÇOCUK İŞ GÜCÜ
Tesisimizde Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyuyor ve işçi çalıştırma için belirlenen yaş sınırlamalarına riayet ediyoruz.


ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ
Tesisimizde olarak, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik, insan ticareti, kaçak, mülteci, sigortasız çalıştırma gibi zorla ve yasa dışı çalıştırma uygulamalarının tamamına karşı çıkıyoruz.


İŞ YERİ GÜVENLİĞİ
Her bir kurum çalışanının, başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkı mevcuttur. Herkes, yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımızın herhangi bir tür zorlayıcı tutuma (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığının, kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tâbi tutulmadığının, kişisel verilerinin korunduğunun, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesini tüm çalışanlarımıza veriyoruz. Herhangi bir ihlal yaşanması durumunda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olunacak şekilde kurum Etik İlkeleri Kurulu tarafından gerekli desteğin sağlanmasını esas alıyoruz.


TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK
Çalışma koşullarını iyileştirmede, çevre duyarlılığında ve ilişki içerisinde bulunduğumuz topluluklarla olan ilişkilerimizde yüksek standartlar benimsiyoruz. Bu standartlara uyum konusundaki hassasiyetimizi tüm paydaşlarımızın da benimsemesi konusunda gerekli sorumluluğu üstleniyoruz.


GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ
Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına, yönetmeliklerine ve kurum içi gerekliliklere uyarak güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı amaçlıyoruz. Herhangi bir kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak, bunları önleyici tedbirleri alıyoruz.


ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI
Kurum olarak, ücret politikası ve özlük haklarımızı sektörün dinamiklerini göz önüne alarak rekabetçi bir bakış açısıyla tasarlıyoruz. Faaliyetlerimizi, geçerli yasalarda belirtilen ücret ve çalışma saatleri kurallarıyla uyum içinde yürütüyor, iş-yaşam dengelerini göz önünde bulundurarak çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunuyoruz.

×